Deklaracja Dostępności dla strony internetowej bip.bedzino.pl

Urząd Gminy Będzino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Urzędu Gminy Będzino.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-02-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach - niektóre linki (także te prowadzące do serwisów zewnętrznych) otwierają się w tym samym oknie - brak opisów alternatywnych grafik - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Kołodziejczyk, informatyk@bedzino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943162545. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Będzino lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Gminy Będzino powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedstawiciel Urzędu Gminy Będzino niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy Będzino może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy Będzino odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Województwo: Zachodniopomorskie
  2. Powiat: Koszaliński
  3. Gmina: Będzino
  4. Będzino 19
  5. 76-037 Będzino

  Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
  4. Parking jest bezpłatny.
  5. Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę wjazdową.

  Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

  Wejście do budynku

  1. Do wejścia prowadzą schody.
  2. Przy schodach znajduje się poręcz.
  3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  5. Otwierają się na zewnątrz.
  6. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
  7. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
  8. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
  9. Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

  Przestrzeń za wejściem

  1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W punkcie informacyjnym na parterze przy wejściu głównym jest osoba do opieki nad osobami o szczególnych potrzebach. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
  2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
  3. Punkt obsługi znajduje się na parterze

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

  Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Schody

   1. Ciąg schodów między kondygnacjami składa się z dwóch części oddzielonych półpiętrem, każda z nich ma po 20 stopni.
   2. Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
   3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

   Winda

   1. W budynku nie ma windy.

  Pomieszczenia

  1. Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.